Invitasjon
Program
Påmeldte
Praktisk info
Tidligere konferanser
Oversikt over tidligere Stiklestadkonferanser

Stiklestadkonferansen 2007 hadde tittelen: Kunnskapsløftet setter økte krav til kvalitet i opplæringa - hvordan lykkes med samarbeidet mellom skole og arbeidsliv?. Sentrale emner på konferansen handlet om muligheter og virkemidler knyttet til samarbeid mellom offentlige etater, utdanningstilbydere og næringsliv. Det ble også presentert prosjekter som viste resultatet av samarbeid om kompetanseutvikling.
Les mer her: Stiklestadkonferansen 2007

Tema for Stiklestadkonferansen 2008 var Tilgang på kompetent arbeidskraft - hva gjør skole og arbeidsliv for å møte denne utfordringen?
På konferansen fikk du høre om:
- Læring på felles arena - samarbeid skole og bedrift.
- Norske 15-åringers kompetanse gjennom PISA.
- Livsløp, utviklingstrekk og utdanningsvalg i OljeNorge.
- Hvordan entreprenørskap kan brukes for å hindre frafall i videregående opplæring.
- Hva gjøres for å engasjere de som faller ut?
- Basiskompetanse i arbeidslivet. BKA-midler.
- Tilrettelegging for å få flere ut i arbeid.
Les mer: Stiklestadkonferansen 2008

Stiklestadkonferansen 2009 var temaet Hva kan skole og arbeidsliv gjøre i fellesskap for å møte utfordringer knyttet til overganger mellom ulike skoletrinn og arbeidsliv?
Her fikk du høre om:
- Hvilke utfordringer er knyttet til overgangen mellom utdanning og arbeidsliv.
- Hvilke utfordringer som preger dagens arbeidsmarked.
- Kunnskapsløftet, erfaringer og resultater så langt sett med industriens øyne
- Har Kunnskapsløftet bidratt til å gjøre veien fra skole til arbeidsliv bedre?
- Hvordan ungdom velger sin framtid
- Kompetansebehov i framtida - arbeid med ny stortingsmelding
Les mer: Stiklestadkonferansen 2009

Stiklestadkonferansen 2010 hadde tittelen Hvordan lykkes vi i samarbeidet mellom utdanning og arbeidsliv?
Hovedtemaet på konferansen dreide seg om hva utdanning og næringsliv kan gjøre sammen for å lykkes med sitt samarbeide. På konferansen viste flere innledere eksempler på hvordan dette gjøres i praksis. I tillegg inneholdt den et aktivitetsseminar med fokus på holdninger, etikk og adferd hos ungdom i skole og arbeidsliv.
Les mer: Stiklestadkonferansen 2010